بانک ملی شعبه بلوار ابوذر – کد 1111

| 0

بانک ملی شعبه بلوار ابوذر واقع در پیروزی- بلوارابوذر منحل شده است و با شعبه پرستار ادغام شده است.

سایر تلفن ها:
رئيس: –
معاون: –
صندوق: –
تلفن بانک: –
دورنگار: –
تهران – پیروزی- بلوارابوذر -نبش کوچه یکم غربی (تاجدینی)
br1111@bmi.ir

To apply for this job email your details to farhad355@gmail.com