خودپرداز بانک سامان – داخل فروشگاه رفاه

| 0

طبقه همکف فروشگاه رفاه جمهوری،  قسمت صندوق